Iffco-MC Shoku Diafenthiuron 50% WP, Breed spectrum insecticide.

Insecticide
Iffco-MC Shoku
New
free
Select